Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Uitsluitingen

 

In aanvulling op hetgeen is vermeld in de algemene verzekeringsvoorwaarden zijn niet verzekerd aanspraken tot vergoeding van schade voortvloeiende uit of verband houdende met:

 • Vermogensbeheer;

 • het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, rentabiliteit e.d.

 • het waarderen van financiële belangen in of (pakketten van) aandelen van rechtspersonen en/of vennootschappen;

 

Verzekeringsvoorwaarden

 

AVB   HAVB-08B

Beroepsaansprakelijkheid       MPH-2013B


 

Verzekeringskaart

​​​​​​​

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie bekijken. De verzekeringskaart geeft u objectieve informatie en kan helpen om de verzekering te vergelijken met eventuele andere aanbieders.

De verzekeringskaarten zijn opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt aan deze verzekeringskaarten geen rechten ontlenen.

Verzekeringskaart beroepsaansprakelijkheid

 

Verzekerde bedragen

 

Beroepsaansprakelijkheid

Voor de beroepsaansprakelijkheid kunt u kiezen uit de verzekerde bedragen

EUR 250.000,-    per aanspraak en     500.000,- per jaar
EUR 500.000,-    per aanspraak en  1.000.000,- per jaar

Het eigen risico is EUR 1.000,- per aanspraak.
Hogere verzekerde bedragen op aanvraag.

Bovendien geldt er voor het bedrag voor juridische kosten op de beroepsaansprakelijkheidsdekking:

 • Dekking voor kosten van verweer (rechtsbijstand) ook boven het verzekerd bedrag met een maximum van eenmaal het betreffende verzekerde bedrag;

 • Het eigen risico is niet van toepassing op kosten van verweer.

 

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

 • Voor de bedrijfsaansprakelijkheid is het verzekerde bedrag

 • EUR 1.250.000,- per aanspraak en  2.500.000,- per jaar.

 • Het eigen risico is EUR 100,- per aanspraak

In- en uitloop

 

Inloop

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór aanvang van de verzekeringsperiode.

Voor NVRA-leden bieden wij een gratis inloop-periode van drie jaar mits men een voorgaande verzekering heeft.

Het is mogelijk om meerdere jaren inloop-periode te verzekeren. Hiervoor verlangen wij een eenmalige meerpremie van ca. 50% van de jaarpremie voor 3 jaar inloop. Het is mogelijk om meer jaren inloop te verzekeren.

Als u een lopende verzekering beëindigt, stopt eveneens de dekking op de dag dat u de verzekering hebt beëindigd. Gemaakte fouten die na de beëindiging van de verzekering worden ontdekt, zijn dan niet langer verzekerd. Ook al zijn deze gemaakt tijdens de (voorgaande) verzekeringsperiode. Het is daarom verstandig om inloop in overweging te nemen.

U vraagt de inloop-periode aan op het aanvraagformulier.


 

Uitloop

Bij bedrijfsbeëindiging is het mogelijk om tegen een bescheiden premie extra jaren uitloop te verzekeren. In dat geval zijn de aanspraken verzekerd die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld. 

Ook hier geldt dat een aanspraak voor het eerst tijdens de looptijd van de verzekering moet worden gemeld. Een melding na de beëindigingsdatum, valt in principe niet meer onder de dekking. Ook al was de aanspraak ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering.

Wenst u de verzekering te beëindigen, bekijk goed of er zich geen omstandigheden hebben voorgedaan waaruit een mogelijke claim zou kunnen ontstaan.

Hoedanigheid

 

Bijzondere kenmerken NVRA verzekering

De hoedanigheidsomschrijving van de verzekering is afgestemd op de praktijk van de Rechtskundig Adviseur in Nederland. Tot de hoedanigheid wordt gerekend:

 • Juridisch advies

 • Mediation

 • Incassowerkzaamheden

Voor andersoortige werkzaamheden bieden wij verschillende opties aan. Zie hiervoor de aanvraagprocedure.

 

Hoedanigheidsomschrijving

Aan de hand van de hoedanigheidsomschrijving wordt de reikwijdte van de dekking vastgesteld. 

Zelfstandige beroepsbeoefenaren of entiteiten die zich bezig houdende met rechtskundig advies.  

Het is mogelijk om aanvullende werkzaamheden onder dezelfde polis mee te verzekeren.


Uitbreiding hoedanigheid

De mogelijkheid bestaat om de hoedanigheid verder uit te breiden. Mocht u afwijkende werkzaamheden uitvoeren en u wenst deze werkzaamheden onder de dekking te laten vallen, dan is het verstandig om hiervan melding te maken.

U kunt bijvoorbeeld werkzaamheden als reïntregratie-rechtskundige adviseur, mediator, of rechtskundige adviseur als hoedanigheid op het polisblad laten opnemen.

Werkzaamheden die niet onder de genoemde hoedanigheid geschaard worden, zijn niet verzekerd. Uitbreiding van de hoedanigheid is mogelijk, soms zelfs zonder meerpremie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Voor wie bestemd?

 

De verzekering is bestemd voor iedere zelfstandige persoon die een onderneming voert (zzp) of onderneming als rechtspersoon. Een Kvk inschrijving is vereist. Zonder Kvk inschrijving (in Nederland) kunt u de verzekering niet aanvragen.

De verzekeringen zijn bestemd voor degene die met eenmanszaak of in een onderneming  werkzaamheden uitvoert in de hoedanigheid van

 • executeur, levensexecuteur, vereffenaar;
 • toezichthouder, gevolmachtigde;

Maar ook de volgende werkzaamheden kunnen worden gerekend tot de hoedanigheid van de executeur. Deze werkzaamheden zijn niet automatisch verzekerd. U dient deze aanvullend werkzaamheden zelf op te geven;

 • Het afwikkelen van nalatenschappen
 • Nalatenschap coaching
 • Mediation
 • Schuldhulpverlener

Meerdere werkzaamheden tegelijkertijd zijn mogelijk.

Kenmerken

 

De verzekering is een combinatie van beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek afgestemd op de dagelijkse praktijk van de executeur.

 

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de belastingadviseur ten gevolge van beroepsfouten waardoor een derde schade lijdt.

 

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering biedt dekking indien u of uw werknemers schade aan derden toebrengen. Schade aan uw opdrachtgever of derde kan ontstaan omdat u bij werkzaamheden bij uw klant iets omstoot of wanneer een klant bij u op de zaak struikelt over een losliggend tapijt. Ook uw hoedanigheid als werkgever is in deze verzekering meeverzekerd

 


 

Verzekeraar

 

Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de executeur hebben wij een verzekeraar geselecteerd die kan voldoen aan de specifieke eisen en behoeften van de executeur; Allianz.

Nederland valt samen met België en Luxemburg onder Allianz Benelux N.V. Door onze krachten te bundelen in de Benelux kunnen we onze klanten en de adviseurs met wie we samenwerken optimaal van dienst zijn, met betere verzekeringen én betere prijzen.

 

Allianz Group

Allianz Group is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 140.000 medewerkers. Ons doel is de meest betrouwbare financiële dienstverlener te zijn. We helpen onze klanten de juiste keuzes te maken. Zodat ze hun leven kunnen inrichten zoals ze dat zelf willen. We moedigen iedereen aan om zijn ambities te realiseren en niet bang te zijn om een stap verder te gaan. Allianz is the home for those who dar


Onze missie is om de meest betrouwbare financiële dienstverlener te zijn. We maken onze betrouwbaarheid waar door onze kennis en vaardigheden te delen met onze klanten, zodat zij hun leven kunnen inrichten zoals zij dat zelf willen.

 

Allianz hecht veel waarde aan goede governance: transparant en integer bestuur en toezicht. Daarom houden we ons aan verschillende gedragscodes. Bovendien hebben we een commissie ingesteld voor het beloningsbeleid.
 
 

Allianz

​​​​​​​Antwoordnummer 5024
​​​​​​​3000 VB Rotterdam

 

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Wanneer heeft u een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering nodig?

Een ondernemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig als zij advies verzorgt.

 • Verplichtstelling door opdrachtgevers zoals de overheid
 • Voorwaarde lidmaatschap branche- of beroepsvereniging
 • Verplicht gesteld vanuit wetgeving
 • Algemene voorwaarden bieden niet genoeg bescherming
 • Professionals verzekeren hun vermogen tegen beroepsfouten

 

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?